Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Dark Eye
Dorsstok 6
7887DD Erica
Versie geldig vanaf: 27 oktober 2009 (bekend bij KvK onder nr. 01160967)
Artikel 1 Definities en algemene bepalingen
1.1 Dark Eye: de eenmanszaak, Dark Eye, statutair gevestigd te Balk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01160967.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Dark Eye een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Dark Eye. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van beveiligingsapparatuur in de meest omvattende zin van het woord.
1.4 Website van Dark Eye: De website van Dark Eye, te vinden via www.darkeye.nl.
1.5 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Dark Eye deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Dark Eye die strekken tot de verkoop van producten.
1.7 De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Dark Eye
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
2.2 De door Dark Eye gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
2.3 De door Dark Eye opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door Dark Eye uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Dark Eye akkoord is gegaan met deze aanvaarding
3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Dark Eye alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
3.3 Een overeenkomst via de website van Dark Eye komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door opdrachtgever een bestelling is geplaatst door het invullen van het bestelformulier, door Dark Eye deze bestelling is aanvaard én deze aanvaarding voor opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Dark Eye de opdracht aanvaardt
3.4 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Dark Eye ondertekend door Dark Eye retour is ontvangen of zodra Dark Eye overgaat tot levering van producten.
Artikel 4 Levering
  1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2. Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door Dark Eye een nadere levertijd opgegeven, waarbij Dark Eye zal trachten altijd binnen acht (8) dagen levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
  3. Levering van producten vindt plaats op een door de opdrachtgever te bepalen adres dat zich in Nederland of België bevindt. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
  1. Dark Eye behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Dark Eye uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.
  2. Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  3. Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Dark Eye geschieden. Opdrachtgever is verplicht Dark Eye onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
  4. Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is Dark Eye gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Dark Eye bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Dark Eye op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Dark Eye tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.
Artikel 6 Garantie
  1. Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en Dark Eye hiervan op de hoogste stellen.
  2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Dark Eye zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
  3. Op de door Dark Eye geleverde producten berust een garantietermijn van één (1) jaar, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.
  4. Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie wilt doen als omschreven in artikel 6.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Dark Eye geleverde producten aan te tonen.
  5. Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuiste installatie of een overige aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in artikel 6.
  6. Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient opdrachtgever Dark Eye een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Dark Eye niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Dark Eye heeft doen toekomen voor de gebrekkige producten.
  7. Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
  1. Dark Eye levert enkel ondersteunende apparatuur voor beveiligingsdoeleinden. De Opdrachtgever is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van roerende en onroerende goederen en/of personen.
  2. Dark Eye sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Dark Eye geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Dark Eye, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
  3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Dark Eye komt.
  4. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dark Eye aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dark Eye toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  5. Dark Eye is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.
  6. Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7. 3 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Dark Eye beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  7. De opdrachtgever vrijwaart Dark Eye tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever
  1. In beginsel dient de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Dark Eye en opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Dark Eye alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
  3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Dark Eye geleverde producten. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.3.
Artikel 9 Overmacht
9.1 Dark Eye is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Dark Eye kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
Artikel 10 Prijs & Betaling
  1. Betaling dient te geschieden veertien (14) dagen na levering van de door de Opdrachtgever bestelde producten, tenzij anders overeengekomen.
  2. De Opdrachtgever dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Dark Eye.
  3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Dark Eye gemaakt indien Dark Eye op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  5. Indien opdrachtgever wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de opdrachtgever.
  6. Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Dark Eye zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dark Eye partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Opdrachtgever en Dark Eye zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten